Algemene voorwaarden

 

Artikel 1          Algemeen

 

1.         Uitsluitend Nederlands recht is op de overeenkomst van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank Noord-Holland is

             bevoegd van geschillen kennis te nemen. Kufa is gerechtigd een geschil ter kennis te brengen van de bevoegde rechter

             van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

2.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Kufa of aan Kufa gelieerde personen

             of rechtspersonen sluiten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden van de hand gewezen.

3.         Opdrachtgever stemt er mee in dat de communicatie kan plaatsvinden via het in de offerte genoemde mailadres van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 2          De overeenkomst

 

1.         Kufa is alleen gebonden aan overeenkomsten die schriftelijk of digitaal tot stand zijn gekomen. Mondelinge afspraken,

             wijzigingen en dergelijke binden Kufa niet.

2.         Ieder aanbod van Kufa is vrijblijvend en onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Kufa. Ieder aanbod

             vervalt indien het niet binnen 4 weken door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal is aanvaard.

3.         Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Kufa een offerte gemaakt. De bij een offerte

             behorende tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten en andere kenmerken gelden als een benadering. Wanneer deze

             offerte binnen 4 weken wordt aanvaard, komt onder de hiervoor genoemde voorwaarden een overeenkomst tot stand.

             De precieze inhoud van deze overeenkomst wordt na aanvaarding door Kufa uitgewerkt in een orderbevestiging die digitaal

             aan de opdrachtgever wordt gezonden. De inhoud van deze schriftelijke orderbevestiging geldt als zijnde bindend tussen

             partijen tenzij de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk bezwaar maakt bij Kufa

             onder vermelding van de aanmerkingen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de in de orderbevestiging

             genoemde hoeveelheden, kleur, draairichtingen, maten, afwerking etc. wordt gecontroleerd.

4.         Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voor Kufa ontbindende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid

             van grondstoffen, materialen, energie en menskracht.

5.         Door Kufa gehanteerde leveringstermijnen zijn bij benadering en dus geen fatale termijnen.

6.         De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Kufa is gerechtigd om deze

             prijzen tussentijds aan te passen aan eventuele wijzigingen in deze kostprijs bepa­len­de factoren, ook als deze wijzigingen reeds

             bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.

7.         Prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

8.         Kufa is gerechtigd betaling op voorschotbasis te verlangen ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 3          De aflevering/montage

 

1.         Levering en indien overeengekomen montage vindt plaats op de overeengekomen leveringsdatum- en plaats. Kufa kan

             deze datum tot 48 uur van tevoren wijzigen.

2.         De opdrachtgever zorgt er voor dat op de leveringsdatum- en plaats iemand aanwezig is en dat er vrije en onbelemmerde

             toegang is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat er voor in dat de plaats van levering

             bereikbaar en begaanbaar is voor voertuigen tot 40 ton.

3.         Wanneer de opdrachtgever om uitstel van de overeengekomen levering en/of montage verzoekt danwel aflevering of

             montage niet mogelijk is door omstandigheden voor risico van de opdrachtgever, is Kufa gerechtigd de kosten en schade op

             de opdrachtgever te verhalen. De opslagkosten worden vastgesteld op € 25,-- per bok per dag. In dat geval is de opdrachtgever

             tevens gehouden de overeengekomen prijs uiterlijk op de aanvankelijk overeengekomen leveringsdatum aan Kufa te betalen.

4.        Bij levering dient de opdrachtgever de geleverde zaken op de dag van levering te controleren in het bijzijn van een

            vertegenwoordiger van Kufa. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt:

            -           of de juiste zaken zijn geleverd;

            -           of de zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteit;

            -           of de kwantiteit conform de overeenkomst is.

5.         Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken of de aard van de

             verrichte diensten en andere gebreken aan de uitvoering van de over­eenkomst, dienen uiterlijk 8 dagen na levering van zaken

             of het beëindigen van de werkzaamheden, digitaal of schrif­te­lijk bij Kufa te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever

             geacht wordt de geleverde zaken en/of de verrichte werk­zaamheden in deugdelijke en goede staat te hebben aan­vaard en

             geen recht meer heeft op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.        Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken en/of het verrichte werk zich bevinden in de

             staat waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel zal de opdrachtgever hebben te bewij­zen dat dit het geval is.

7.        Indien een reclame gegrond wordt bevonden, kan Kufa naar haar keuze de zaken danwel de verrichte werkzaamheden

            waar de reclame betrek­king op heeft herstel­len, vervangen door zaken van vergelijkbare kwaliteit of aan de

            opdrachtgever vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht op schade­vergoeding.

            Beschadigingen die niet met het oog zichtbaar zijn op 4 meter afstand leiden niet tot enige aanspraak zijdens opdrachtgever.         

8.         Reclames over zaken, verrichte werkzaamheden, danwel facturen geven de opdrachtgever niet het recht zijn beta­ling op te schor­ten.

 

 

Artikel 4          De betaling en eigendomsvoorbehoud

 

1.         De opdrachtgever dient hetgeen hij aan Kufa verschuldigd is tijdig te betalen. De opdrachtgever heeft geen recht op korting,

             verrekening of opschorting.

2.         Indien niet tijdig wordt betaald kan Kufa de aflevering of montage opschorten en wordt de opdrachtgever aansprakelijk

             voor de schade die Kufa hierdoor lijdt.

3.         Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand en vervalt eventueel eerder

             verleende korting zodat de bruto prijs verschuldigd wordt.

4.         Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever terzake administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten een

             schadevergoeding verschuldigd aan Kufa begroot op 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,--.

5.         Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Kufa moet maken, waaronder de

             volledige proceskosten indien niet tijdig wordt betaald.

6.         Kufa kan om haar moverende  redenen verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de nakoming van de

             betalingsverplichtingen en Kufa is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten indien er reden is om te vrezen dat de

             opdrachtgever in de nakoming van verplichtingen tekort zal schieten.

7.         Kufa blijft eigenaar van alle door haar te leveren en geleverde zaken totdat al hetgeen de opdrachtgever aan Kufa

             verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook, volledig is betaald.

 

 

Artikel 5          Conformiteit en garantie

 

1.         Kufa garandeert dat de geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeengekomen specificaties en de redelijk

             gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik onder normale omstandigheden.

2.         Garanties afgegeven door Kufa zijn te allen tijde beperkt tot de waarde van de order.

2.         De garantieverplichting van Kufa vervalt indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde

             verricht of door derden laat verrichten. De garantieverplichting vervalt eveneens indien het geleverde voor andere dan normale

             doeleinden wordt aangewend of door de opdrachtgever op onoordeelkundige wijze is gemonteerd, behandeld of onderhouden.

3.         Ieder tekort schieten door de opdrachtgever in een van zijn verplichtingen, waaronder niet tijdig betalen, ontheft Kufa van

             haar garantieverplichtingen.

4.         Indien blijkt dat de servicedienst van Kufa ten onrechte is ingeschakeld is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd

             van € 250,-- per dagdeel exclusief BTW.

 

 

Artikel 6          Nakomingsproblemen

 

1.         De opdrachtgever kan de overeenkomst met Kufa alleen ontbinden wanneer:

a.         Door Kufa een schriftelijk vastgelegde uitdrukkelijk vermelde fatale leveringstermijn is overschreden

            met meer dan 14 werkbare dagen.

b.         Kufa gebrekkige producten niet vervangt binnen 8 weken na ingebrekestelling door de opdrachtgever.

2.         Kufa is niet aansprakelijk voor schade door de door Kufa geleverde producten of verrichte diensten veroorzaakt aan de zijde van

             de opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kufa die de schade heeft veroorzaakt.

3.         Enige aansprakelijkheid van Kufa is in elk geval beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de order.

4.         Voor alle indirecte- en gevolgschade, waaronder gederfde winst en stagnatieschade,  is Kufa nimmer aansprakelijk.

5.        In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen is Kufa gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten

             danwel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade.

             Kufa is gerechtigd betaling te vorderen van zaken die reeds zijn geleverd of diensten die reeds zijn verricht. Onder

             niet-toerekenbare tekortkomingen wordt in ieder geval begrepen: werkstakin­gen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel

             van Kufa, transportproblemen, brand, overheids­maatregelen waaronder in- en uitvoerbeperkingen, be­drijfstoringen bij Kufa

             of haar leveranciers alsmede toerekenbare tekortkomingen van  leveran­ciers of onderaannemers van Kufa, waardoor zij haar

             verplichtingen niet kan nakomen, danwel nakoming dermate bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van

             de overeenkomst in redelijkheid niet van Kufa kan worden gevergd.

6.         Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt voordat de productie is aangevangen, dan is hij aansprakelijk voor

             de door Kufa geleden schade die vastgesteld wordt op 50% van orderwaarde. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet

             nakomt nadat de productie is aangevangen, dan is hij aansprakelijk voor de door Kufa geleden schade die vastgesteld wordt

             op 100% van orderwaarde.

7.         Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens Kufa dient binnen 12 maanden na het ontstaan daarvan bij de bevoegde

             rechter te worden ingesteld, bij gebreke waarvan de vordering zal zijn vervallen.

 

 

Artikel 7          Persoonsgegevens

 

1.         Kufa bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

             Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

2.         Persoonsgegevens worden bewaard op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

3.         Kufa bewaart deze gegevens gedurende de periode van de fiscale bewaarplicht, derhalve 7 jaar.

4.         Kufa draagt zorg voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens vertrekt door

             de opdrachtgever, te beschermen.

 

 

Artikel 8           Kufa Online Calculatie (KOC)

 

1.         Kufa kan aan de opdrachtgever het recht verstrekken om gebruik te maken van de Kufa Online Calculatie (KOC) applicatie.

2.         Het gebruiksrecht van KOC is niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet overdraagbaar. De opdrachtgever mag KOC alleen

             zelf gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Toegangscodes dienen vertrouwelijk te worden behandeld.

             De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor misbruik van toegangscodes.

3.         Iedere aansprakelijkheid van Kufa ter zake de programmatuur en/of de KOC applicatie is volledig uitgesloten.

4.         Indien de opdrachtgever op onoordeelkundige wijze gebruik heeft gemaakt van KOC of niet op vertrouwelijke wijze is

             omgegaan met inloggegevens, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Kufa te maken kosten en geleden schade.

5.         Indien de opdrachtgever langer dan 12 maanden niets heeft besteld bij Kufa dient de opdrachtgever alle door Kufa

             verstrekte programmatuur te verwijderen.

6.         Kufa is te allen tijde gerechtigd, zonder opgave van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn, het gebruiksrecht

             van KOC te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

7.         Door gebruik te maken van KOC geeft de opdrachtgever toestemming aan Kufa om de door de opdrachtgever ingevoerde

             persoons- en andere gegevens te verwerken. Kufa zal deze gegevens verwijderen zodra de wettelijke bewaartermijn

             voor administraties is verstreken.

 

 

Artikel 9          Transportbokken

 

1.         Transportbokken (bokken) mogen uitsluitend worden gebruikt voor transport van het gekochte en te leveren product.

2.         Vanaf het moment van levering is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de bok, dit tot het moment dat de bok door Kufa

             is opgehaald. Schade is voor rekening van de opdrachtgever.

3.         Indien een bok niet binnen 28 dagen door de opdrachtgever aan Kufa ter beschikking is gesteld, is een vergoeding verschuldigd

             van € 3,35 per bok per dag exclusief BTW totdat de bok alsnog is ingeleverd of de nieuwprijs van een bok aan Kufa is vergoed.

             Indien een bok vermist, gestolen, onherstelbaar beschadigd of anderszins verloren is geraakt, is de opdrachtgever

             daarnaast een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de prijs van een nieuwe bok.

 

4.         Indien op het afgesproken ophaalmoment geen bok wordt aangetroffen, is de opdrachtgever per vergeefse ophaalrit

             een vergoeding verschuldigd van € 85,-- exclusief BTW.

 

v21